Χρήσιμα

Χρήσιμα για καθηγητές

Εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και άλλο υλικό για καθηγητές. Χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο. Σύνδεσμοι για εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό για επαγγελματική και συνδικαλιστική πληροφόρηση, κ.ά.

Χρήσιμα για μαθητές

Εκπαιδευτικό και άλλο υλικό για μαθητές. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου ανά τμήμα. Σύνδεσμοι για εκπαιδευτικό και άλλο υλικό από το διαδίκτυο κ.ά.