Ο κανονισμός του σχολείου

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση.

Οι κανόνες του σχολικού κανονισμού που ακολουθούν, εναρμονισμένοι προς την Εκπαιδευτική Νομοθεσία, λαμβάνουν υπόψη με ρεαλισμό τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και δε θεωρούν τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου.

Οι κανόνες καθορίζουν το γενικό πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών και εκπαιδευτικών και η κοινή δέσμευση όλων σε αυτούς κρίνεται αναγκαία ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος μάθησης στον οποίο θα συνεργάζονται πρόθυμα, καθηγητές, μαθητές και γονείς με συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Βασικές αρχές συμπεριφοράς εκπαιδευτικών- μαθητών

Η ευγενική συμπεριφορά και η περίσκεψη διαμορφώνουν το περιβάλλον του σχολείου ώστε να γίνει βιώσιμο και ευχάριστο. Ο αμοιβαίος σεβασμός, η ευγένεια και ο διάλογος συμβάλλουν στην αποφυγή συγκρούσεων και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο συνεργασίας και συναναστροφής των εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ειδικότερα:

Α. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές

 • Οι καθηγητές αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό στην προσωπικότητά τους,
 • Οι καθηγητές αντιμετωπίζουν τους μαθητές ισότιμα και δίκαια.
 • Οι καθηγητές οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, συνεργατικού κλίματος που προτρέπει και υποστηρίζει τη μάθηση.

Β. Υποχρεώσεις μαθητών

 • Οι μαθητές σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους για διδασκαλία.
 • Οι μαθητές σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους και δεν καταφεύγουν σε χρήση βίας και κανενός είδους επιθετικής συμπεριφοράς.
 • Οι μαθητές. δεν παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

 

Προσέλευση – Παρακολούθηση

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα και πρέπει να παρευρίσκονται μαζί με τους καθηγητές τους στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου.
 • Οι αργοπορημένοι μαθητές δεν μπαίνουν στις αίθουσες. Περνούν υποχρεωτικά από το γραφείο και εξηγούν σε έναν εκ των υποδιευθυντών τον λόγο της αργοπορίας τους. Αν η δικαιολογία κριθεί επαρκής, ο υποδιευθυντής υπογράφει και δίνει στον μαθητή ειδικό σημείωμα με την σφραγίδα του σχολείου και μόνο τότε γίνεται δεκτός στην αίθουσα χωρίς απουσία. Αν η αργοπορία είναι αδικαιολόγητη, ο μαθητής δεν γίνεται δεκτός στην αίθουσα και επιβαρύνεται με απουσία. Αν η αδικαιολόγητη αργοπορία επαναληφθεί ενημερώνεται ο κηδεμόνας.
 • Μετά το πέρας κάθε διδακτικής ώρας οι μαθητές πρέπει να βγαίνουν από τις αίθουσες αφού έχουν ανοίξει τα παράθυρα και παραμένουν στο προαύλιο, εκτός αν δεν το επιτρέπει πιθανή κακοκαιρία. Σε αυτή την περίπτωση παραμένουν στις αίθουσες και στους εσωτερικούς διαδρόμους του σχολείου. Η έξοδος μαθητή, χωρίς άδεια, από το προαύλιο και συνεπώς από τον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και τιμωρείται.
 • Οι μαθητές μετά το τέλος του διαλείμματος, οφείλουν να εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν την είσοδο του καθηγητή. (σε περίπτωση αργοπορίας ακολουθείται η ειδική πρόβλεψη της & 2.)
 • Οι μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο παρακολουθούν τα μαθήματα όλου του διδακτικού ωραρίου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να απουσιάσουν για μία ή περισσότερες ώρες, τους χορηγείται έγγραφη άδεια από τη Διεύθυνση αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα αποχώρησης του/της μαθητή/τριας από το σχολικό χώρο και οι απουσίες τους καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο.

 

Τάξη και καθαριότητα

 • Η καθαριότητα σε όλους τους χώρους του σχολείου και η προσεκτική χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής είναι αυτονόητη και αποτελεί στοιχειώδη ευθύνη των μαθητών, τόσο για λόγους υγείας, όσο και για αισθητικούς λόγους.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και αναψυκτικών μέσα στην τάξη.
 • Οποιαδήποτε φθορά της σχολικής περιουσίας επισύρει ποινή και η αποκατάσταση επιβαρύνει τον υπεύθυνο.

 

Κάπνισμα – Χρήση κινητών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων

 • Το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους του σχολείου.
 • Η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται στο σχολικό χώρο.. Οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετούνται, σε περίπτωση ανάγκης, από τα τηλέφωνα του γραφείου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο µαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. (132328/Γ2/7-12- 2006 και την 100553/Γ2/4-9-2012).
 • Αν ο μαθητής γίνει αντιληπτός να έχει κινητό στην τάξη, ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος να το φέρει στο γραφείο της Διεύθυνσης και θα επιστρέφεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κηδεμόνα του μαθητή.
 • Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης σε όλους τους χώρους του σχολείου και καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Απαγορεύεται ακόμη χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης η δημοσιοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνων βίντεο, ήχων ή κειμένων που αναφέρονται στη σχολική ζωή και ειδικότερα σε καθηγητές, μαθητές και στο υπόλοιπο προσωπικό, διοικητικό ή μη, του σχολείου.
 • Η κατοχή και χρήση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς του μαθήματος και μετά από συνεννόηση και με την επίβλεψη του διδάσκοντα.

 

Ωριαία αποβολή

 • Μαθητής που τιμωρείται με ωριαία απομάκρυνση από την αίθουσα πηγαίνει υποχρεωτικά στο γραφείο, ενημερώνει έναν εκ των υποδιευθυντών και να απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδιευθυντή ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού μέχρι την λήξη της διδακτικής ώρας.
 Αν ο μαθητής τιμωρηθεί επανειλημμένα ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμόνας του.

Οι εφημερεύοντες καθηγητές, οι διδάσκοντες και τα μαθητικά συμβούλια είναι υπεύθυνοι για την αυστηρή τήρηση του παραπάνω κανονισμού.